Användarvillkor

Dessa användarvillkor reviderades i mars 2018.

Rättigheter och skyldigheter som användare av Happyr

Denna sida innehåller användarvillkoren ("Villkoren") för hur du får använda Happyrs webbplatser och tjänster ("Tjänsten").

Dessa villkor utgör ett bindande avtal mellan dig och Happyr AB ("Happyr"). Villkoren anses vara godkända av dig varje gång du använder eller går in på Tjänsten. Om du inte godkänner Villkoren ska du inte använda Tjänsten.

Tjänsten definieras som en webbplats och webbtjänst Happyr kontrollerar. Detta inkluderar bland annat Happyr.com, fairrecruiting.se samt applikationer som nås genom exempelvis Facebook, Twitter eller LinkedIn samt genom mobilt eller annat gränssnitt som ger dig tillgång till Tjänsten. Tjänsten tillhandahåller personliga och yrkesrelaterade tjänster för användare ("Användare"). Användare har möjlighet att skapa individuella profiler som kan innehålla personlig information ("Profiler") och som kan publiceras och delas i delar eller sin helhet.

Användning av Innehållet

Happyr tillåter dig enligt Villkoren åtkomst till och användning av Tjänsten och Innehållet (enligt nedan definition) och att ladda ner och skriva ut innehållet som finns tillgängligt på eller från Tjänsten enbart för ditt eget, icke kommersiellt bruk. Innehållet på Tjänsten som design, text, illustrationer, bilder, videor, information, logotyper, symboler, programvara, ljudfiler och annat tjänsteinnehåll ("Innehållet") är skyddat av upphovsrätt, varumärkesskydd och andra tillämpliga lagar. Allt Innehåll tillhör Happyr eller dess licenstagare. Sammanställningen av innehållet i Tjänsten tillhör exklusivt Happyr. Icke tillåten användning av Innehållet kan bryta mot lag och/eller tillämpliga kommunikationsregleringar och är strängeligen förbjuden. Du måste bibehålla samtliga märkningar om upphovsrätt, varumärken, tjänstemärken och andra märkningar som finns i det ursprungliga Innehållet på tillåtna kopior du gör av Innehållet. All kod som Happyr skapat för att generera eller visa Innehållet är också skyddade av Happyrs upphovsrätt och du får med beaktande av gällande lag inte kopiera eller modifiera sådan kod.

Du får inte sälja eller ändra Innehållet eller reproducera, visa, offentligen framföra, distribuera eller på annat sätt använda Innehållet i något offentligt eller kommersiellt syfte, i förening med produkter eller tjänster som inte finns på Tjänsten på något sätt som kan tänkas skapa förvirring bland konsumenterna, som ringaktar eller misskrediterar Happyr eller dess licenstagare, som försvagar styrkan av Happyrs eller dess licenstagarens egendom eller som på något annat sätt bryter mot Happyrs eller dess licenstagarens immateriella rättigheter. Du åtar dig vidare att inte på något annat sätt felaktigt använda Innehållet. Användandet av Innehållet i någon annan applikation, webbsida eller tjänst är förbjudet.

Användning av Tjänsten

Platsannonser och andra funktioner på Tjänsten får enbart användas av personer som söker arbete och/eller karriärinformation, för yrkesmässigt och personligt nätverkande och av arbetsgivare som söker anställda. För din användning av Tjänsten gäller också de andra avtal som du kan ha med Happyr. I händelse av konflikt mellan Villkoren och något annat avtal som du har med Happyr, är det villkoren i ditt avtal som gäller. Uttrycket ”Publicera” ska så som det används här innebära information som du lämnar, publicerar eller visar på Tjänsten. Samtliga Användare förbinder sig att inte:

 • överföra, publicera, distribuera, lagra eller förstöra material, inklusive Innehållet som bryter mot någon tillämplig lag eller reglering som gäller för insamling, bearbetning eller överföring av personlig information eller som bryter mot Happyrs Integritetspolicy;
 • utföra någon åtgärd som leder till orimlig eller oproportionerlig stor belastning på Tjänstens infrastruktur;
 • använda något verktyg för att navigera eller söka på Tjänsten förutom de verktyg som finns på Tjänsten, allmänt tillgängliga webbläsare eller andra verktyg som godkänts av Happyr;
 • använda automatiserade verktyg för datainsamling (data mining);
 • bryta mot eller försöka bryta mot säkerheten på Tjänsten inklusive försök att genomtränga eller testa sårbarheten av Tjänstens system och nätverk;
 • dekompilera eller försöka dekompilera några delar av Tjänsten;
 • samla på, kopiera eller duplicera på något sätt av Innehållet om inte annat tillåts enligt Villkoren;
 • rama eller länka in Innehållet om inte annat tillåts enligt Villkoren;
 • publicera innehåll som marknadsför eller förordar felaktig, missvisande eller kriminell information eller aktivitet eller andra aktiviteter förbjudna enligt Villkoren såsom intrång i någons privatliv eller tillhandahållande av datavirus eller piratmedia;
 • söka jobb för tredje parts räkning;
 • vidarebefordra kontakt från arbetsgivare till agent, förmedling eller annan tredje part;
 • skapa mer än ett (1) aktivt användarkonto;
 • dela ut inloggningsuppgifter till Tjänsten till tredje part;
 • skaffa åtkomst till information som inte är avsedd för dig eller logga in på server eller konto som du inte har formell åtkomst till;
 • publicera eller skicka in ofullständig, falsk eller felaktig biografisk information eller information som inte är din egen till Tjänsten;
 • radera eller ändra Innehåll som publicerats av någon annan person eller enhet;
 • trakassera, initiera eller godkänna trakasserier av någon grupp, företag eller person;
 • skicka ut icke begärd post eller e-post, ringa icke begärda telefonsamtal eller skicka icke begärda fax för att erbjuda och/eller marknadsföra produkter eller tjänster till någon Användare, eller kontakta någon Användare som särskilt begärt att inte bli kontaktat av Dig;
 • använda Tjänsten i olagligt syfte eller för någon kriminell åtgärd, eller publicera innehåll som är skändande, hotande, obscent, förnedrande, rasistiskt eller diskriminerande;
 • publicera innehåll som inte är äkta eller försöker marknadsföra produkt eller tjänst.

Du är också ansvarig att upprätthålla sekretessen på ditt konto. Du får inte dela ditt lösenord eller annan åtkomstinformation med någon annan part, du är ansvarig för allt användande av ditt användarkonto var sig det är godkänt av dig eller inte. Du förbinder dig att meddela Happyr i händelse av något icke godkänt användande av ditt konto.

Ytterligare villkor gällande arbetsgivare

Arbetsgivare är ensamt ansvariga för sina publiceringar på Tjänsten. Arbetsgivare är också att betrakta som Personuppgiftsansvariga för samtliga personuppgifter från Användare i form av jobbansökningar och testresultat mm. Happyr är inte att anse som arbetsgivare med hänsyn till ditt användande av Tjänsten och Happyr kan inte hållas ansvariga för några anställningsbeslut tagna av någon som publicerar jobb på Tjänsten.

Du är införstådd med och medger att om du avbryter ditt arbetsgivarkonto eller om ditt arbetsgivarkonto avslutas, kan all din kontoinformation komma att märkas som raderad, eller helt raderas ur databasen.

För att skydda våra Användare ska du hantera allt Innehåll i enlighet med gällande sekretess- och dataskyddslagar.

Platsannonser

En platsannons får inte innehålla:

 • Länkar till andra webbplatser än arbetsgivarens företagshemsida eller sidor relaterade till företaget.
 • namn, logotyper eller varumärken av icke anknutna företag andra än de från arbetsgivarens kunder;
 • namn på skolor, städer, län eller länder som inte har relevans för jobbet;
 • mer än ett jobb, arbetsbeskrivning, placeringsort eller kategori, om inte Tjänsten tillåter detta;
 • felaktig, oriktig eller missvisande information;
 • material eller länkar till material av olämplig art, vilka avgörs av Happyrs rimliga bedömning;

Du får inte använda platsannons till att:

 • publicera jobb på ett sätt som inte följer gällande lokala, nationella eller internationella lagar;
 • publicera jobb som innehåller bakgrundskrav eller kriterier där sådant krav eller kriterium inte är ett faktiskt och/eller lagligt krav för det publicerade jobbet;
 • sälja, erbjuda eller marknadsföra produkter eller tjänster;
 • publicera franchising, pyramidspel, klubbmedlemskap, distributionsrättigheter, multi-level marknadsföring eller försäljningsagentsavtal;
 • publicera affärsmöjligheter som kräver förskottsbetalning eller kräver rekrytering av andra medlemmar, underdistributörer eller underagenter;
 • publicera affärsmöjligheter som är provisionsbaserade om inte publiceringen tydligt visar att det tillgängliga jobbet enbart är provisionsbaserat och tydligt beskriver de produkter och/eller tjänster som den arbetssökande ska sälja;
 • erbjuda möjligheter som inte innebär vedertagna anställningsförhållanden;
 • publicera jobb för modellarbete eller talangscoutsbefattningar;
 • göra reklam för sexuella tjänster eller söka anställda för arbete av sexuell art;
 • kräva användning av specifika kroppsdelar eller donerandet av kroppsdelar, inklusive till exempel fortplantningstjänster såsom äggdonationer och surrogattjänster;
 • förorda något speciellt politiskt parti, program ställningstagande eller fråga;
 • förorda någon speciell religion;
 • publicera jobb som kräver att den sökande ska lämna information gällande dennes ras, etniska ursprung, politiska övertygelse, filosofiska eller religiösa övertygelse, medlemskap i fackförening, fysiska eller mentala hälsa, sexuella vanor, pågående kriminella utredningar eller förhandlingar eller ålder.
 • Happyr förbehåller sig rätten att avlägsna alla platsannonser eller innehåll från Tjänsten som enligt rimliga överväganden och bedömning av Happyr inte uppfyller ovanstående villkor, eller om något innehåll publiceras som anses inte ligga i Happyrs intresse.

Om du under din användning av Tjänsten lämnat felaktiga faktaupplysningar till Happyr eller på annat sätt misslett Happyr gällande typen av din affärsverksamhet utgör detta grund för Happyr att avsluta din användning av Tjänsten.

Ytterligare villkor gällande Användare

För att registrera dig på Tjänsten krävs att du skapar ett konto och lämnar viss information inklusive bland annat en giltig e-postadress ("Information").

Den Profil du skapar beskriver dig som viss person. Profilen skapas genom att Användaren fyller i formulär. Du förbinder dig att inte fylla i annan information än vad som efterfrågas i fälten. Du är införstådd med och accepterar att du är fullt ansvarig för innehållet och riktigheten i den information eller material som du anger i Tjänsten. Du är införstådd med och accepterar att du måste besvara dessa frågor och inte får låta någon tredje part besvara dem åt dig.

Du är införstådd med och accepterar att om du avslutar ditt Konto kommer all din kontoinformation från Tjänsten markeras som raderad och kan komma att raderas från databasen och avlägsnas från alla publika delar av Tjänsten. Information kan komma att vara tillgänglig under en viss tidsperiod samt kan ha sparats av tredje parter.

Happyr förbehåller sig rätten att radera ditt Konto och all din information efter en längre tids inaktivitet.

Ytterligare villkor gällande betaltjänster

Faktura/kvitto

I samband med köp via Tjänsten skickar vi faktura/kvitto till dig via e-post.

Återbetalningspolicy

Avgifter och kostnader är vanligtvis icke återbetalningsbara och varken återbetalning eller tillgodoräknande ges heller. Ingen återbetalning sker för betalda produkter, inklusive prenumerationer och platsannonser efter att betalning och leverans genomförts, utom i enlighet med undantagen nedan.

Ett undantag som kan övervägas för återbetalning är om vi uppdaterat din betalningsinformation och det finns goda skäl att tro att du inte avsåg att denna skulle genomföras. Vid prenumerationer kan du i enlighet med lagstiftningen i din region eller land vara berättigad till återbetalning om denna begärts kort efter prenumerationens början.

Användarinnehåll och bidrag

Du är införstådd med att för all information, data, text, programvara, musik, ljud, fotografier, grafik, video, annonser, meddelanden och annat material (”Användarinnehållet”) inskickat, publicerat eller visat av dig via Tjänsten bärs ansvaret fullt ut av personen varifrån Användarinnehållet ursprungligen kommit. Happyr hävdar inget ägande eller kontroll över sådant Användarinnehåll. Du eller någon tredje part-licenstagare, om tillämpligt, innehar alla patent, varumärken och upphovsrätt till allt Användarinnehåll som du skickar in, publicerar eller visar genom Tjänsten och du är ansvarig för att i tillämpliga fall bevaka dessa rättigheter. Genom att skicka in, publicera eller visa Användarinnehåll via Tjänsten ger du Happyr en global, icke-exklusiv, royaltyfri, överlåtbar, underlicensierbar licens att använda, reproducera, redigera, distribuera och publicera sådant Användarinnehåll i syfte att marknadsföra Happyr och Tjänsten. Happyr kommer att avsluta denna licensierade användning inom en kommersiellt rimlig tidsperiod efter Användarinnehållet i fråga är avlägsnat från Happyr. Happyr förbehåller sig rätten att acceptera, publicera visa eller sända Användarinnehåll utifrån sin egna bedömning.

Du garanterar också att du har rätt att upplåta, eller att innehavaren av alla rättigheter i sådant innehåll helt och fullt har frånsagt sig alla sådana rättigheter, och med giltig och oåterkallelig verkan gett dig rätt att upplåta licenser i enlighet med ovanstående. Happyr kan granska och avlägsna allt Användarinnehåll som, enligt Happyrs bedömning, bryter mot dessa Villkor, tillämpliga lagar, regler och förordningar. Happyr kan vidta valfri åtgärd med hänsyn till Användarinnehåll som anses nödvändig eller lämplig enligt sin egna bedömning om Happyr anser att sådant Användarinnehåll kan medföra ansvar för Happyr, skada Happyrs varumärke eller allmänna rykte, eller orsaka att Happyr förlorar Användare eller tjänster från sina egna leverantörer.

Happyr garanterar inte sanningshalten, exaktheten eller tillförlitligheten i Användarinnehåll eller någon annan kommunikation förmedlad av Användare. Du är införstådd med att eventuell förlitan på riktigheten i material publicerat av andra Användare är på egen risk.

Varumärken och copyright

Om du anser att ditt upphovsrättsligt- eller varumärkesskyddade verk har laddats upp, publicerats eller kopierats till Tjänsten och kan kommas åt på ett sätt som innebär intrång i upphovsrätt- eller varumärkesskydd ber vi dig kontakta oss via e-post eller via vanlig post på:

Happyr AB
Regerignsgatan 113
111 39 Stockholm

Happyrs ansvar

Tjänsten fungerar som, bland annat, plats för arbetsgivare att publicera jobberbjudanden, söka efter och bedöma kandidater för jobb och kandidater att söka efter jobberbjudanden och publicera sina Profiler. Happyr kontrollerar och censurerar inte inlämnat material. Happyr är inte inblandat i den faktiska transaktionen mellan arbetsgivare och arbetssökande. Happyr kan inte hållas ansvarigt för kvaliteten, säkerheten eller lagligheten på de platsannonser eller Profiler som publiceras, möjligheten för arbetsgivarna att faktiskt erbjuda anställningar eller förmågan för kandidaterna att acceptera och utföra de jobb som erbjuds. Happyr gör inte heller några utfästelser gällande jobb, Profiler eller Användarinnehåll som finns i Tjänsten. Trots att Happyr förbehåller sig rätten att avlägsna innehåll från Tjänsten kan inte Happyr anses ha skyldighet att göra så och i den vidaste omfattning som lagen tillåter, friskriver sig Happyr från allt ansvar för att inte ha vidtagit någon sådan åtgärd.

Happyr kontrollerar inte att alla Användare är den de utger sig för. Happyr är inte delaktig i överenskommelser mellan Användare så i händelse att du hamnar i tvist med annan Användare så friskriver du i den utsträckning som lagen tillåter Happyr från krav, framställningar eller skadestånd av alla slag.

Tjänsten kan innehålla felaktigheter eller felskrivningar. Happyr gör inga utfästelser gällande exaktheten, tillförlitligheten, fullständigheten eller aktualiteten vad gäller Tjänsten eller Innehållet. Användning av Tjänsten sker helt på egen risk. Ändringar görs regelbundet och kan göras vid vilket tillfälle som helst. Happyr kan inte garantera och lovar inte något specifikt resultat av användning av Tjänsten. Inga råd eller information, muntlig eller skriftlig, som någon Användare fått från Happyr eller genom Tjänsten kan vara underlag för någon garanti som inte uttryckligen anges i Användarvillkoren.

Happyr gör inte några utfästelser gällande kvaliteten eller karaktären av någon tredje parts produkt eller tjänst inköpt genom Tjänsten, eller någon annan utfästelse eller garanti.

Garantifriskrivning

I den utsträckning lagen tillåter lämnar Happyr inga garantier för att Tjänsten fungerar felfritt eller att Tjänsten är fri från datavirus eller andra skadliga funktioner eller mekanismer. Om din användning av Tjänsten leder till behov av underhåll, reparation eller utbyte av utrustning eller data eller några andra kostnader så är inte Happyr ansvarigt för dessa kostnader. Tjänsten och dess innehåll tillhandahålls i ”befintligt skick” utan några garantier av något slag.

Friskrivning gällande följdskador

I den utsträckning lagen tillåter ska under inga omständigheter Happyr, dess leverantörer eller någon tredje part omnämn av Happyr hållas ansvarig för någon skada av något slag, vare sig dessa är direkta, indirekta eller följdskador, förlorade intäkter, förlorade affärsmöjligheter, missade anställningsmöjligheter eller andra skador som uppkommit på grund av användningen eller brist i användningen av Tjänsten åtagit om Happyr är informerat eller inte om risken för sådan skada.

Gottgörelse

Du förbinder dig att försvara och fiskrika samt hålla skadelöst Happyr, dess dotterbolag, anställda, företrädare och agenter, från och mot alla krav, åtgärder eller framställningar som är en följd eller resultat av användningen av Tjänsten och dess innehåll.

Allmänt

Dessa Villkor ska tolkas enligt svensk rätt. Svenska domstolar ska ha exklusiv domsrätt över tvister under dessa Villkor. Om någon del av Villkoren befinns vara ogiltiga, ska ovilligheten inte påverka giltigheten i resterande delar av Villkoren vilka ska förbli i full kraft gällande mellan parterna. Om Happyr inte skulle upprätthålla några bestämmelser i Villkoren ska detta inte anses utgöra ett avstående från sådan bestämmelse eller på annat sätt påverka Happyrs möjlighet att upprätthålla sådant villkor vid något framtida tillfälle. Dessa Villkor ska, tillsammans med Happyrs Integritetspolicy och om tillämpligt ytterligare avtal, vara det fullständiga avtalet mellan dig och Happyr gällande användning av Tjänsten. Inga förändringar av Villkoren ska göras annat än genom ändringar på denna sida.

Avtalstid

Dessa Villkor kommer vara i full kraft och verkan medan du är Användare och har lämnat samtycke av Tjänsten. Happyr förbehåller sig rätten att efter egen bedömning utnyttja alla rättsliga påföljder inklusive avlägsnande av ditt Användarinnehåll från Tjänsten och omedelbar avslutning av ditt Konto i Tjänsten vid något brott av dig mot Villkoren. Även då du inte längre är Användare av Tjänsten kommer vissa delar av Villkoren att gälla.